ผู้บังคับบัญชา กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง
จก.ชย.ทร.
087 998 0144
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4400
 
น.อ.หญิง ศิริลักษณ์ ชูธงชัย
รอง จก.ชย.ทร. (1)
089 965 6316
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4401,02 465 0015
น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ
รอง จก.ชย.ทร. (2)
089 035 4223
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5535,02 465 3005

 
 
 
 
น.อ.ก้องศักดิ์ ปรีดีคณิต
หน.นายทหารฝ่ายอำนวยการ
089 035 4178
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5052
น.อ.วรกร สุขมงคล
รอง หน.นายทหารฝ่ายอำนวยการ
089 035 4202
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5586
นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร. ช่วยราชการ ชย.ทร.
น.อ.ธีรพงศ์ หุตายน
นปก.กพ.ทร.
085 246 0329
ทร. 02 475 5538

นปก.กพ.ทร.

ทร. 02 475 5538
น.อ.หญิง จันทร์รุ่ง มนต์วิเศษ
นปก.กพ.ทร.
089 035 4839
ทร. 02 475 5538
หัวหน้าหน่วย กรมช่างโยธาทหารเรือ

น.อ.ชาตรี ตรงสวัสดิ์
ผอ.กองแผนและโครงการ
089 035 4199
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4434,089 035 4223

น.อ.ก้องเกียรติ ลึกนุช
ผอ.กองบริหารงานช่าง
089 035 4188
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5548,087 998 0144
น.อ.ประสิทธิ์ สิงหวรวงศ์
หก.กองกำลังพลและธุรการ
081 703 9278
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5537

น.อ.สมศักดิ์ เที่ยงแท้
หก.กองการพัสดุ
088 647 0855
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4934,089 035 4178

น.อ.ประจักษ์ สกุลพรรณ์
หก.กองวิทยาการ
091 051 5414
หมายเลขกองทัพเรือ
02 4755545,098 835 4139

น.อ.สมหมาย แสวงกิจ
ผอ.กองออกแบบ
089 035 4190
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4245,089 035 4223
น.อ.ชาคริต มานะจิตต์
ผอ.กองงานโยธา
089 035 4187
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4415,089 035 4178

น.อ.สตางค์ ชุตาภา
หก.กองงานไฟฟ้า
087 998 9153
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4973,089 035 4203

น.อ.พงษ์ศักดิ์ ด้วงโพนทัน
หก.กองงานเครื่องกล
082 223 2759
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4413,089 035 4814
น.ท.มนชัย กลกิจกำจร
หน.การเงิน
086 524 6498
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5541

หน.พระธรรมนูญ

หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4763
รองหัวหน้าหน่วย กรมช่างโยธาทหารเรือ
น.อ.อานนท์ ไทยจำนง
รอง ผอ.กองแผนและโครงการ
081 752 8319
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5586,089 035 4202
น.อ.หญิง นิภาวรรณ เนตรโรจน์
รอง ผอ.กองบริหารงานช่าง
085 940 4236
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5546,089 035 4190
น.อ.หญิง ประภาศรี ตั้งจิตรเจริญ
รอง ผอ.กองออกแบบ
081 752 8319
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4247,089 035 4199
น.อ.มณฑล จันทรศรี
รอง ผอ.กองงานโยธา

หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4416,089 035 4207
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   03913    ตั้งแต่ 1 ก.ค. 61