รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00015 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กองทัพเรือ
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กองทัพเรือ
วิธีซื้อ/จ้าง : ตกลงราคา
ยื่นซอง : 11 พ.ค. 61 ถึง 11 พ.ค. 61
วันลงนามในประกาศ : 8 พ.ค. 61
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายสุทธิรรักษ์ ปานนิ่ม :: 8 พ.ค.61
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523682 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61