รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00047 ::
 
 
 
 
 
 
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วมและคลังพัสดุ กองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๑ กรมสารวัตรทหารเรือ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
กรมช่างโยธาทหาเรือ มีความประสงค์ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วมและคลังพัสดุ กองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๑ กรมสารวัตรทหารเรือ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
วิธีซื้อ/จ้าง : ตกลงราคา
วันลงนามในประกาศ : 21 มิ.ย. 61
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ประกาศยกเลิก...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 21 มิ.ย.61
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   581910 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61