รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00124 ::
 
 
 
 
 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมช่างโยธาทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 252,000,000.00 บาท
ราคาแบบ : 40,000.00 บาท
ขายแบบ : 19 ก.ย. 61 ถึง 22 ต.ค. 61
ยื่นซอง : 24 ต.ค. 61 ถึง 24 ต.ค. 61
วันเปิดซอง/เคาะราคา : 25 ต.ค. 61
วันลงนามในประกาศ : 19 ก.ย. 61
 
 
 
 

ประกาศเชิญชวน
เอกสารประกวดราคา
ฺราคากลาง

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 19 ก.ย.61
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   018038 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61