รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00180 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อปั๊มเพิ่มแรงดัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๒ กิโลวัตต์ พร้อมถังความดัน ให้ วพร.ศวก.พร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมช่างโยธาทหารเรือ มีความประสงค์ประกาศจัดซื้อปั๊มเพิ่มแรงดัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๒ กิโลวัตต์ พร้อมถังความดัน ให้ วพร.ศวก.พร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ขายแบบ : 5 พ.ย. 61 ถึง 13 พ.ย. 61
ยื่นซอง : 14 พ.ย. 61 ถึง 14 พ.ย. 61
วันเปิดซอง/เคาะราคา : 15 พ.ย. 61
วันลงนามในประกาศ : 5 พ.ย. 61
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 5 พ.ย.61
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   522672 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61