รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00240 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลาง จ้างงานเพิ่มเติมอาคารจอดรถ (FACADE, ROOF, SOLAR CELL) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ จ้างงานเพิ่มเติมอาคารจอดรถ (FACADE, ROOF, SOLAR CELL)
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง : 17,658,500.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 30 พ.ย. 61
 
 
 
 

ราคากลาง

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 30 พ.ย.61
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   018043 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61