รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00293 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ ๓ อาคาร ๕ พื้นที่พระราชวัง โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ ๓ อาคาร ๕ พื้นที่พระราชวัง
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 7,125,000.00 บาท
สถานที่เปิดซอง/เคาะราคา :
กองกลางพัสดุ กรมช่างโยธาทหารเรือ
วันลงนามในประกาศ : 18 มี.ค. 62
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะ...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 19 มี.ค.62
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   581909 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61