รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00330 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางซ่อมปรับปรุงอาคารกองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ (เดิม) เป็นกองบัญชาการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๑ ชั่วคราว โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์จะประกาศราคากลางซ่อมปรับปรุงอาคารกองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ (เดิม) เป็นกองบัญชาการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๑ ชั่วคราว
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 6,000,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 5 พ.ค. 62
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ปปช.
ราคากลาง

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 5 มิ.ย.62
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   519856 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61