รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00334 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างอาคารที่พักกำลังพล ขนาด ๖ x ๖ เมตร จำนวน ๒ หลัง ของ นป.สอ.รฝ. ๖๒๑ ระยะที่ ๒
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างอาคารที่พักกำลังพล ขนาด ๖ x ๖ เมตร จำนวน ๒ หลัง ของ นป.สอ.รฝ. ๖๒๑ ระยะที่ ๒
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 709,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 10 มิ.ย. 62
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ราคากลาง

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 10 มิ.ย.62
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   522750 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61