รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00355 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกพลศึกษา ๒ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกพลศึกษา ๒ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 12,150,340.00 บาท
ราคาแบบ : 10,000.00 บาท
ขายแบบ : 24 มิ.ย. 62 ถึง 10 ก.ค. 62
ยื่นซอง : 11 ก.ค. 62 ถึง 11 ก.ค. 62
วันเปิดซอง/เคาะราคา : 12 ก.ค. 62
สถานที่เปิดซอง/เคาะราคา :
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันลงนามในประกาศ : 24 มิ.ย. 62
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ประกาศเชิญชวน...
เอกสารประกวดราคา...
ราคากลาง

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 24 มิ.ย.62
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   522736 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61