รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00389 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าภายนอก ระยะที่ ๒ ของ นป.สอ.รฝ.๖๒๑ ระยะที่ ๒
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าภายนอก ระยะที่ ๒ ของ นป.สอ.รฝ.๖๒๑ ระยะที่ ๒
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
วันลงนามในประกาศ : 20 ส.ค. 62
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 20 ส.ค.62
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   581878 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61