รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00396 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารที่ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา (ส่วนต่อเติม)
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ ประกาศราคากลางซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารที่ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา (ส่วนต่อเติม)
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 2,007,106.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 22 ส.ค. 62
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 22 ส.ค.62
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523694 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61