รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00433 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ และอาคารกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือเป็นสำนักงาน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ และอาคารกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือเป็นสำนักงาน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 10,000,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 25 ก.ย. 62
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
วันอนุมัติจ้าง : 25 ก.ย. 62
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะ...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 25 ก.ย.62
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523671 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61