รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00471 ::
 
 
 
 
 
 
การจัดทำสัญญาแก้ไข
กรมช่างโยธาทหารเรือ มีความประสงค์แก้ไขสัญญาจ้างทำระบบไฟฟ้าสำหรับกล้องวงจรปิด พื้นที่การท่าอากาศยานนราธิวาส และพื้นที่ ร้อย.รปภ.สนามบินนราธิวาส โดยเปลียนหลักประกันสัญญาที่วางไว้กับทางราชการจากแคชเชียร์เช็คของธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สาขา บางพลี ฯเป็นหนั
วันลงนามในประกาศ : 18 พ.ย. 62
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
:: ข้อมูลการจ้าง ::
เลขที่สัญญา : 107/1/งป.2562
วันทำสัญญา : 18 พ.ย. 62
 
 
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 25 พ.ย.62
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523666 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61