รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00586 ::
 
 
 
 
 
 
การจัดทำสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างงานก่อสร้างบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ(หลังใหม่)
กรมช่างโยธาทหารเรือ มีความประสงค์ประกาศการจัดทำสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างงานก่อสร้างบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ(หลังใหม่)
วันลงนามในประกาศ : 10 เม.ย. 63
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
:: ข้อมูลการจ้าง ::
เลขที่สัญญา : 80/1/งป.2562
วันทำสัญญา : 10 เม.ย. 63
ผู้ลงนามทำสัญญา : พล.ร.ต.พิชัย ล้อชูสกุล
 
 
 
 

แก้ไขสัญญา...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 20 เม.ย.63
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   581870 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61