รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00641 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมห้องเก็บของชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์จะประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมห้องเก็บของชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 1,078,400.00 บาท
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ราคากลาง
แบบ บก.01

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 30 ก.ค.63
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523676 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61