รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00743 ::
 
 
 
 
 
 
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ๖๔ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค จำนวน ๔ หลัง ของ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ๖๔ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค จำนวน ๔ หลัง ของ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 320,000,000.00 บาท
ราคาแบบ : 40,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 9 พ.ย. 63
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ร่างประกาศเชิญชวน...
ร่างเอกสารประกวดราคา...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 10 พ.ย.63
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   522693 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61