รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00764 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางงานซื้อเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ ขนาด 250 KVA ให้ ฐตร.ทรภ.1 โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาสราคากลางงานซื้อเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ ขนาด 250 KVA ให้ ฐตร.ทรภ.1
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 5,000,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 7 ธ.ค. 63
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ประกาศราคากลาง...

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 7 ธ.ค.63
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   522674 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61