รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00773 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร ให้ กอง สน.กร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ มีความประสงค์ประกาศซื้อ รถกระเช้าไฟฟ้าขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร ให้ กอง สน.กร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 2,913,000.00 บาท
ขายแบบ : 14 ธ.ค. 63 ถึง 28 ธ.ค. 63
ยื่นซอง : 29 ธ.ค. 63 ถึง 29 ธ.ค. 63
วันเปิดซอง/เคาะราคา : 30 ธ.ค. 63
สถานที่เปิดซอง/เคาะราคา :
ห้องพิจารณาผลการเสนอราคา กรมช่างโยธาทหารเรือ ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร (อาคาร 1002 ชั้น 1)
วันลงนามในประกาศ : 14 ธ.ค. 63
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ราคากลาง
ประกาศ
TOR

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 14 ธ.ค.63
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   522723 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61