รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00798 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ให้ รร. ชุมพลฯ ยศ.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ มีความประสงค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ให้ รร. ชุมพลฯ ยศ.ทร.
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 3,000,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 15 ม.ค. 64
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะ...

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 15 ม.ค.64
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   522676 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61