รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00841 ::
 
 
 
 
 
 
ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการ กดน.กร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ ขอยกเลิกประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการ กดน.กร.
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 294,000,000.00 บาท
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ประกาศยกเลิก...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 9 เม.ย.64
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523716 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61