รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00853 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วย 1 โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงกองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วย 1 โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงกองทัพเรือ
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 3,674,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 5 พ.ค. 64
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ราคากลาง

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 5 พ.ค.64
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   574211 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61