รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00957 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างจ้างปรับถมที่ดิน (ถมดิน) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO
กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ มีความประสงค์ขอประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างจ้างปรับถมที่ดิน (ถมดิน) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
วันลงนามในประกาศ : 21 ก.ย. 64
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
:: ข้อมูลการจ้าง ::
เลขที่สัญญา : 1/1/งป.2564
ผู้รับจ้าง : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ลงนามทำสัญญา : พล.ร.ต.พิชัย ล้อชูสกุล
 
 
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 1 ต.ค.64
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   522842 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61