รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01009 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานซ่อมแซมอาคารพักดินขับชั่วคราว กองโรงงานผลิดลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ (บางนา) โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมอาคารพักดินขับชั่วคราว กองโรงงานผลิดลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ (บางนา)
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 927,000.00 บาท
ขายแบบ : 16 ต.ค. 64 ถึง 19 ต.ค. 64
ยื่นซอง : 26 ต.ค. 64 ถึง 26 ต.ค. 64
วันเปิดซอง/เคาะราคา : 26 ต.ค. 64
สถานที่เปิดซอง/เคาะราคา :
กองการพัสดุ กรมช่างโยธาทหารเรือ
วันลงนามในประกาศ : 30 ธ.ค. 64
:: ผลการคัดเลือก ::
จำนวนผู้ซื้อแบบ : 3
จำนวนผู้ยื่นซอง : 3
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทิวัต การช่าง เสนอราคาเป็นเงิน ๙๒๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
2. บริษัท ดิวัน รีโนเวชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๙๒๓,๙๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
3. บริษัท ซุ่นเฮงก่อสร้าง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๙๒๖,๕๐๐
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก/ราคา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทิวัต การช่าง ราคา 920,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก :
มีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอราคาต่ำสุด
วันอนุมัติจ้าง : 30 ธ.ค. 64
ผู้ลงนามอนุมัติจ้าง : เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : ว่าที่ ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 4 ม.ค.65
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523655 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61