รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01021 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงคลังเก่า กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑๑ คลัง โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงคลังเก่า กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑๑ คลัง
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 130,000,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 24 ม.ค. 65
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : ว่าที่ ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 24 ม.ค.65
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   581874 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61