รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01035 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 34,000,000.00 บาท
:: ผลการคัดเลือก ::
จำนวนผู้ซื้อแบบ : 6
จำนวนผู้ยื่นซอง : 6
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
-
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก/ราคา : บริษัท ร้อยเดือน จำกัด ราคา 33,670,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก :
เป็นผู้เสนอเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด
วันอนุมัติจ้าง : 10 ก.พ. 65
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะ...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ว่าที่ ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 14 ก.พ.65
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523721 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61