รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01040 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างงานโครงการนำสายไฟลงใต้ดินส่งเสริมสภาพพื้นที่สำหรับเมืองการบินภาคตะวันออก ระยะที่ ๒ (เส้นทางจากแยก กม.๑๐ - แยกอู่ราชนาวีมหิดล ระยะทาง ๑๐ กม.) โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างงานโครงการนำสายไฟลงใต้ดินส่งเสริมสภาพพื้นที่สำหรับเมืองการบินภาคตะวันออก ระยะที่ ๒ (เส้นทางจากแยก กม.๑๐ - แยกอู่ราชนาวีมหิดล ระยะทาง ๑๐ กม.)
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 835,000,000.00 บาท
สถานที่เปิดซอง/เคาะราคา :
กองการพัสดุ กรมช่างโยธาทหารเรือ
:: ผลการคัดเลือก ::
จำนวนผู้ซื้อแบบ : 4
จำนวนผู้ยื่นซอง : 3
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท วรประดิษฐ์ จำกัด เสนอราคา 831,995,500.00 บาท
2. บริษัท ศรีชลธร จำกัด เสนอราคา 832,500,000.00 บาท
3. บริษัท เด็มโก้ จำกัด(มหาชน) เสนอราคา 832,954,450.00 บาท
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก/ราคา : บริษัท วรประดิษฐ์ จำกัด ราคา 831,995,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก :
เนื่องจากเป็นผู้เสนอเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด
วันอนุมัติจ้าง : 22 ก.พ. 65
ผู้ลงนามอนุมัติจ้าง : เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะ...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ว่าที่ ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 22 ก.พ.65
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523608 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61