รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01056 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ สำหรับรองรับโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ระยะ ๒ บริเวณพื้นที่ นป.สอ.รฝ.๔๙๑ โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ สำหรับรองรับโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ระยะ ๒ บริเวณพื้นที่ นป.สอ.รฝ.๔๙๑
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 2,000,000.00 บาท
สถานที่เปิดซอง/เคาะราคา :
กองการพัสดุ กรมช่างโยธาทหารเรือ
วันลงนามในประกาศ : 21 มี.ค. 65
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ประกาศราคากลาง...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ว่าที่ ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 22 มี.ค.65
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   522819 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61