รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01071 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงโรงอาหารนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน อาคารกองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างดยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาสผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงโรงอาหารนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน อาคารกองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 9,000,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 28 เม.ย. 65
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะ...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ว่าที่ ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 28 เม.ย.65
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   522851 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61