รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01088 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ มีความประสงค์ขอประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านบาทถ้วน)
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 690,000,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 30 พ.ค. 65
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
:: ข้อมูลการจ้าง ::
เลขที่สัญญา : 2/1/งป.2563
ค่าก่อสร้าง : 579,000,000.00 บาท
ผู้รับจ้าง : กิจการร่วมค้า ชูไลท์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ พี.คอนสตร
วันทำสัญญา : 18 เม.ย. 65
ผู้ลงนามทำสัญญา : พล.ร.ต.สุทิน หลายเจริญ
 
 
 
 

แก้ไขสัญญา...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ว่าที่ ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 30 พ.ค.65
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   581920 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61