รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01099 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างซ่อมแซมอาคารพักดินขับชั่วคราว กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ (บางนา)
กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ มีความประสงค์ขอประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างซ่อมแซมอาคารพักดินขับชั่วคราว กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ (บางนา)
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
วันลงนามในประกาศ : 28 มิ.ย. 65
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
:: ข้อมูลการจ้าง ::
เลขที่สัญญา : 13/1/งป.2565
วันทำสัญญา : 20 มิ.ย. 65
ผู้ลงนามทำสัญญา : พล.ร.ต.สุทิน หลายเจริญ
 
 
 
 

แก้ไขสัญญา...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ว่าที่ ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 28 มิ.ย.65
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   519820 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61