รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01111 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก ของ หน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการ ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๖๔๑ (ระยะที่ ๑) ณ เขาหน้ายักษ์ จังหวัดพังงา
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญางานจ้างก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก ของ หน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการ ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๖๔๑ (ระยะที่ ๑) ณ เขาหน้ายักษ์ จังหวัดพังงา
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 10,000,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 1 ส.ค. 65
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
:: ข้อมูลการจ้าง ::
เลขที่สัญญา : 81/2/งป.2564
วันทำสัญญา : 1 ส.ค. 65
ผู้ลงนามทำสัญญา : พล.ร.ต.สุทิน หลายเจริญ
 
 
 
 

แก้ไขสัญญา...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ว่าที่ ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 10 ส.ค.65
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   519827 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61