รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01120 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางซซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 3 คัน ให้ กรงฐท.สส. (1 คัน) กชธ.ฐท.สส. (1 คัน) กรม ร.2 พล.นย. (1 คัน)
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศราคากลางซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 3 คัน ให้ กรงฐท.สส. (1 คัน) กชธ.ฐท.สส. (1 คัน) กรม ร.2 พล.นย. (1 คัน)
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 9,000,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 16 ธ.ค. 65
 
 
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 16 ธ.ค.65
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523643 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61