รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01131 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศเชิญชวนซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรงสนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี
ประกาศเชิญชวน ซื้อรถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ 2 ตัน ให้ ปจปร.ฐท.กท.(1 คัน) อจปร.อร.(1 คัน) คลังเชื้อเพลิงจุกเสม็ด กชพ.พธ.ทร.(1 คัน)
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรงสนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 2,550,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 23 ม.ค. 66
 
 
 
 

ประกาศราคากลาง...
เอกสาร
tor

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 24 ม.ค.66
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   581901 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61