รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01146 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารกองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ (รวมหมวดโยธา แผนกสนับสนุน)
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญางานจ้างก่อสร้างอาคารกองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ (รวมหมวดโยธา แผนกสนับสนุน)
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 24,500,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 31 ม.ค. 66
 
 
 
 

สัญญาแก้ไข...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 3 ก.พ.66
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   581904 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61