รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01155 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องแยกน้ำมัน-น้ำมันสกปรกท้องเรือ ให้ อธบ.อร.
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องแยกน้ำมัน-น้ำมันสกปรกท้องเรือ ให้ อธบ.อร.
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
วันลงนามในประกาศ : 28 ก.พ. 66
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะ...

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 1 มี.ค.66
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   522847 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61