รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01159 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเสาอากาศ สูง ๕๐ เมตร ที่ สถานีเรือบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเสาอากาศ สูง ๕๐ เมตร ที่ สถานีเรือบึงกาฬ
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 1,500,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 24 มี.ค. 66
 
 
 
 

ประกาศราคากลาง...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 24 มี.ค.66
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523700 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61