รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01173 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารทดสอบพร้อมคลังเก็บตอร์ปิโดและทุ่นระเบิด สนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารทดสอบพร้อมคลังเก็บตอร์ปิโดและทุ่นระเบิด สนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 130,000,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 1 พ.ค. 66
 
 
 
 

สัญญาแก้ไข...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 1 พ.ค.66
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   581886 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61