รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01191 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้างกองผลิตและซ่อมบำรุง กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พื้นที่สัตหีบ (ต่อเนื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้างกองผลิตและซ่อมบำรุง กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พื้นที่สัตหีบ (ต่อเนื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 26,000,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 29 พ.ค. 66
 
 
 
 

ร่างประกาศ...
ร่างประกาศ...
ราคากลาง

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 29 พ.ค.66
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   522656 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61