รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01210 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศเชิญชวนประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ กรมพลาธิการทหารเรือ (ก่อสร้างประตูทางเข้า กรมพลาธิการทหารเรือ พร้อมรั้ว ลานรอบเสาธงราชนาวี และโครงหลังคาที่จอดรถ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมช่างโยธาทารเรือมีความประสงค์ประกาศเชิญชวนประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ กรมพลาธิการทหารเรือ (ก่อสร้างประตูทางเข้า กรมพลาธิการทหารเรือ พร้อมรั้ว ลานรอบเสาธงราชนาวี และโครงหลังคาที่จอดรถ)
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 18,000,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 20 ก.ค. 66
 
 
 
 

เอกสารประกวดราคา...
ประกาศประกวดราคา...
ราคากลาง

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 20 ก.ค.66
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523617 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61