รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01221 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศสัญญาแก้ไขงานจ้างก่อสร้างอาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๓
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศสัญญาแก้ไขงานจ้างก่อสร้างอาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๓
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
วันลงนามในประกาศ : 9 ส.ค. 66
 
 
 
 

แก้ไขสัญญา...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 18 ส.ค.66
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   519848 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61