รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01230 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงกระโจมไฟ เกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี พร้อมติดตั้งระบบเฝ้าตรวจและรายงานเพื่อแจ้งเตือนภัยทางทะเล โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงกระโจมไฟ เกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี พร้อมติดตั้งระบบเฝ้าตรวจและรายงานเพื่อแจ้งเตือนภัยทางทะเล
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 27,900,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 28 ส.ค. 66
 
 
 
 

ราคากลาง

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 28 ส.ค.66
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523705 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61