รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01241 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมอาคารนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ๘๕ และซ่อมแซมอาคารประทวน หมายเลข ๘๑ สำนักงานควบคุมบ้านพักส่วนกลาง ทุ่งมหาเมฆ โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมอาคารนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ๘๕ และซ่อมแซมอาคารประทวน หมายเลข ๘๑ สำนักงานควบคุมบ้านพักส่วนกลาง ทุ่งมหาเมฆ โดยวิธีคัดเลือก
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 5,201,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 7 ก.ย. 66
 
 
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 7 ก.ย.66
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523547 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61