รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01251 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม (ชั้นล่าง) กองบังคับการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม (ชั้นล่าง) กองบังคับการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 800,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 21 ก.ย. 66
วันอนุมัติจ้าง : 21 ก.ย. 66
 
 
 
 

ประกาศราคากลาง...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 21 ก.ย.66
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523689 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61