รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01303 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางซื้อแบตเตอรี่ใช้กับรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 1,500,000.00 บาท
วันอนุมัติจ้าง : 5 ม.ค. 67
 
 
 
 

ประกาศราคากลาง...

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 5 ม.ค.67
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523667 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61