รายละเอียด ประชาสัมพันธ์หน่วยเหนือ
ประชาสัมพันธ์หน่วยเหนือ
 
 
 
:: 00019 ::
 
 
 
 
 


แผนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ของรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มรายได้ ลดเหลื่อมล้ำ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น " 1 ปี ไทยนิยมยั่งยืน" ของรัฐบาล
 

 

 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   002308 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61