การจัดการความรู้
หน้าหลักการจัดการความรู้
 
 
       
ลำดับที่ ประเภท รายการ
00001 ประชาสัมพันธ์ คำอ่านเฉลิมพระปรมาภิไธย “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”
00002 ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๗
00003 จัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561
00004 จัดซื้อจัดจ้าง ว546 ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยการโอน
00005 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือนธันวาคม 2561
00006 จัดซื้อจัดจ้าง เทคนิคการควบคุมงานโครงสร้างคันทางและผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
00007 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล มยผ. 3101-51 มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล
00008 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครอง ที่น่าสนใจ เล่มที่ 8
00009 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ รู้รอบเรื่อง"ตรวจสอบอาคาร"All about Building Inspection โดย ​กองควบคุมอาคาร สำานักการโยธา กรุงเทพมหานคร
00010 จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการควบคุมงานก่อสร้าง
00011 จัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ. 2561 โดย กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
00012 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
00013 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางข้อหารือกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559-2560
00014 จัดซื้อจัดจ้าง รวมประมาณราคา แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน สพฐ. (Excel)งบประมาณ 2562
00015 จัดซื้อจัดจ้าง แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน งวดงาน และ ประมาณราคา สพฐ. ปีงบประมาณ 2562
00016 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2562 สำหรับอาคารเรียนอาคารประกอบในสังกัด สพฐ
00017 จัดซื้อจัดจ้าง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561
00018 จัดซื้อจัดจ้าง สปช.ทร.กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี งป.62
00019 จัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างราชการ กฎหมายกำหนดให้ใช้ภาคีวิศวกรคุมงาน หน่วยงานอยากให้ใช้สามัญวิศวกร ทำได้หรือไม่
00020 จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง 2560 ตั้งบุคคลคนเดียวกัน เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างและกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้หรือไม่
00021 เรื่องน่ารู้ ทำไมบัตรประชาชนจึงมีเลข 13 หลัก
00022 สื่อสารและสารสนเทศ การใช้งานระบบ ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ (Share on facebook)
00023 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
00024 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค การออกแบบและก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน
00025 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการออกแบบระบบระบายน้ำบนสะพานและในทางลอด
00026 โปรแกรม การจัดทำตารางรวบรวมใบสั่งซื้อ
00027 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการวางแผนและจัดการต้นทุนงานก่อสร้างด้วยโปรแกรม MICROSOFT PROJECT 2010
00028 วิศวกรรมโยธา หนังสือคู่มือ การออกแบบสะพาน (BRIDGE DESIGN Manual In Thai Version)
00029 จัดซื้อจัดจ้าง ราคามาตรฐานเครื่องหมายจราจร สิงหาคม 2561
00030 วิศวกรรมโยธา การออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง
00031 วิศวกรรมโยธา เสาเข็ม และการคำนวณ การรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยสำนักควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
00032 สถาปัตยกรรม ขั้นตอนการสร้างบ้านควรรู้ กับ SEACON HOME
00033 สถาปัตยกรรม 10 ลำดับการสร้างบ้าน
00034 สถาปัตยกรรม เรื่องควรรู้ ก่อนสร้างบ้าน
00035 สถาปัตยกรรม การติดตั้งพื้นวีว่าบอร์ด
00036 วิศวกรรมโยธา แบบจำลองการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร คสล.
00037 สถาปัตยกรรม เทคนิคก่อสร้าง บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
00038 วิศวกรรมโยธา เทคนิคช่วยตอกเสาเข็มเรื่องสูตร
00039 วิศวกรรมโยธา การก่อสร้างกำแพงรั้ว
00040 วิศวกรรมโยธา มยผ.1333-61มาตรฐานความคงทนของอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
00041 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือกฎหมายควบคุมอาคาร โดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง
00042 สถาปัตยกรรม สัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ย่านเกียกกายภายใต้งบประมาณหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาท
00043 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)
00044 จัดซื้อจัดจ้าง อนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณให้หน่วยใช้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดชื้อ-จ้าง ประจำปี งป.61
00045 จัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ
00046 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
00047 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก
00048 จัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวงฉบับที่ 65 (พรบ.ควบคุมอาคาร 2522) การติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา
00049 จัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร พ.ศ. 2561
00050 การดำเนินการ กฎกระทรวงฉบับที่ 56 พ.ศ.2543 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
00051 จัดซื้อจัดจ้าง รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2545 - 2559
00052 จัดซื้อจัดจ้าง รวมข้อหารือและคำวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ปีงบประมาณ 2560
00053 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง กรรมการราคากลาง เบิกค่าตอบแทนอย่างไร ตาม ว.85
00054 จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ มีอายุ 30 วัน นับจากวันไหนถึงวันไหน
00055 ประชาสัมพันธ์ แจกฟรีหนังสือกฏหมายก่อสร้างอาคาร
00056 ประชาสัมพันธ์ แจกฟรีมาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กในอาคารคอนกรีต
00057 องค์ความรู้ แจกฟรีหนังสือการสำรวจรังวัด
00058 เรื่องน่ารู้ ภาพในอดีต
00059 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
00060 วิศวกรรมโยธา คู่มือวิศวกรโยธา
00061 ประชาสัมพันธ์ Discovery สารคดีที่โลกจดจำ 13 หมูป่า
00062 จัดซื้อจัดจ้าง งานสัญญาเดียว ต้องเอาค่างานต้นทุนทั้งโครงการมารวมกันก่อน
00063 วิศวกรรมไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นวิศวกรรมงานระบบ
00064 วิศวกรรมไฟฟ้า นวัตกรรมสุดล้ำ กฟผ. หุ่นยนต์ทำความสะอาดลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า โดยไม่ดับไฟ
00065 ประชาสัมพันธ์ หนังสือกฎหมายก่อสร้าง หลักสูตร ปวช.
00066 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่าK) มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
00067 จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4
00068 ประชาสัมพันธ์ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
00069 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ 1077/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ของกรมช่างโยธาทหารเรือ
00070 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการออกแบบและ การก่อสร้างสนามบินเฮลิคอปเตอร์
00071 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference - TOR)
00072 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
00073 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือรายการกำกับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดย กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
00074 จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2
00075 จัดซื้อจัดจ้าง มาตรการและแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 62
00076 วิศวกรรมโยธา SYS Design Kit (ASD) โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
00077 วิศวกรรมโยธา คู่มือออกแบบอาคารสำเร็จรูป ด้วยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขนาดใหญ่
00078 จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
00079 ประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือ การดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน
00080 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง กำหนดแบบที่ใช้ในการดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ และมาตรา 39 ตรี
00081 วิศวกรรมโยธา หลักการคำนวณและออกแบบงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
00082 จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือ เทศบาลนครตรัง กรณีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดหาคอมพิวเตอร์
00083 จัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
00084 จัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการคำนวณราคากลางในระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์
00085 จัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการคำนวณราคากลางในระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์
00086 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานภาครัฐ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด 24 ก.ย. 61)
00087 ประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
00088 จัดซื้อจัดจ้าง ภาพรวมระบบคำนวณราคากลาง
00089 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
00090 ประชาสัมพันธ์ EEC มหานครแห่งใหม่เปลี่ยนโฉมหน้าประเทศไทย
00091 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือการจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 44 ยูนิต โรงพยาบาลอุดรธานี
00092 วิศวกรรมโยธา STEEL TRUSS DESIGN HANDBOOK
00093 จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลางแจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
00094 สถาปัตยกรรม คู่มือกฎหมายควบคุมอาคาร
00095 วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมฐานราก
00096 วิศวกรรมโยธา การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต
00097 จัดซื้อจัดจ้าง อัตราราคางานต่อหน่วย สำนักงบประมาณ มกราคม 2561
00098 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561
00099 จัดซื้อจัดจ้าง สรุปประเด็นคําถาม – คําตอบที่บ่อย (FAQ)เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม 2561
00100 จัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลที่เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
00101 จัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
00102 จัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 6 กันยายน 2561
00103 จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลางประกาศ กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม 17 รายการ
00104 จัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
00105 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 17 กระบวนงาน (Work Manual)
00106 ประชาสัมพันธ์ หนังสือการวางแผนงานก่อสร้าง
00107 ประชาสัมพันธ์ นาวีวิจัย 2018 - ก้าวต่อไปเพื่อเป็นหนึ่งในท้องทะเล
00108 tip&trick 27 EASY LIFE HACKS FOR YOUR HOME
00109 tip&trick 20 SURVIVAL HACKS THAT MAY SAVE YOUR LIFE ONE DAY
00110 interior 10 UNBELIEVABLE SPACE SAVING AND TRANSFORMING FURNITURE
00111 interior Smart Space Saving Furniture - Ingenious Ideas 3
00112 interior Smart Space Saving Furniture You Have To See 2
00113 interior Great Space Saving Ideas - Smart Furniture
00114 tip&trick How to Add Texture to Walls and Ceilings
00115 tip&trick How to erase permanent marker from anything
00116 จัดซื้อจัดจ้าง ค่า k ต้องทำทุกสัญญาหรือไม่
00117 จัดซื้อจัดจ้าง สรุปประเด็น คำถาม-คำตอบ ที่บ่อย (FAQ) ของระบบจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561
00118 จัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายหมายความว่า รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายในการบริหารงานประจำตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการฯ
00119 จัดซื้อจัดจ้าง ตอบข้อหารือ เรื่องคุณสมบัติผู้เสนอราคากรณีผู้เสนอราคายื่นเสนอราคาในนามกิจการร่วมค้า
00120 จัดซื้อจัดจ้าง หลักการคำนวณค่าวัสดุและค่าแรงต่อหน่วย งานก่อสร้างอาคาร
00121 จัดซื้อจัดจ้าง ความรู้ด้านการพัสดุภาครัฐ โดย อธิวัฒน์ ชป.
00122 จัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างสถาปนิก และวิศวกร ของผู้รับจ้าง อยู่ในค่าอำนวยการก่อสร้าง
00123 จัดซื้อจัดจ้าง สรุปข้อเท็จจริง อบต.ก่อสร้างถนนไม่ตั้งกรรมการราคากลาง สตง.ตรวจสอบ ถนน อบต.เห็นว่าไม่ตั้งราคากลางและคิดราคาเกินจริง
00124 จัดซื้อจัดจ้าง ป้ายชั่วคราว และ ป้ายถาวร คิดตามค่าใช้จ่ายจริง แล้ว คิดเป็นค่างานต้นทุน x Factor F
00125 วิศวกรรมโยธา Civil Engineering Discoveries
00126 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2561​
00127 จัดซื้อจัดจ้าง การคิดค่า Factor F กรณีมีหลายงานในสัญญาเดียวกัน
00128 จัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
00129 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงานของรัฐ คุมงานที่เข้ากฎหมายวิชาชีพ ต้องได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือไม่
00130 จัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรมคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K) V.2561(2) ปรับปรุงใหม่ โดยช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า
00131 สถาปัตยกรรม ผนังทึบ หรือ ช่องเปิดต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดิน
00132 สถาปัตยกรรม การก่อสร้างใกล้แหล่งน้ำต้องมีระยะร่น
00133 สถาปัตยกรรม ระยะร่น
00134 สถาปัตยกรรม พื้นที่ว่างรอบอาคารตึกแถว-ห้องแถว
00135 สถาปัตยกรรม พื้นที่ว่างรอบอาคารบ้านพักอาศัย
00136 สถาปัตยกรรม กฎหมายที่ควรรู้เมื่อจะทำการก่อสร้างบ้านหรือดัดแปลงบ้าน
00137 สถาปัตยกรรม การยื่นขออนุญาตในงานก่อสร้าง
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมการจัดการความรู้ รวม   015476 ครั้ง    ตั้งแต่ 15 ก.ค. 61