:: กองทัพเรือ ::
:: นโยบายกองทัพเรือ ::
:: วิสัยทัศน์กองทัพเรือ ::
:: หน่วยงานกองทัพเรือ ::
:: อีเมล์กองทัพเรือ ::
:: กระดานข่าวกองทัพเรือ ::
:: ร้องทุกข์เรื่องการทุจริต ::

:: ประวัติกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: ภารกิจกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: หน่วยงานกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: ผู้บังคับบัญชา ชย.ทร. ::
:: อดึตผู้บังคับบัญชา ชย.ทร. ::
:: จดหมายเหตุช่างโยธา ::
:: แผนยุทธศาสตร์ ชย.ทร. ::
:: รายงานประจำปี ชย.ทร. ::
:: การให้บริการงานช่างโยธา ::
:: กฏระเบียบในการปฏิบัติงาน ::
:: ที่ตั้งกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
 

:: จัดซื้อ จัดจ้าง กองทัพเรือ ::
:: ร่างขอบเขตของงาน ชย.ทร. ::
:: สอบราคา-ประกาดราคา ชย.ทร. ::
:: ผลการเปิดซอง ชย.ทร. ::
:: ผลจัดซื้อ-จ้าง ชย.ทร. ::
:: ผลจัดซื้อ-จ้าง ตามแบบ สขร.๑ ::
:: การคำนวณราคากลาง ::
:: ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ::
:: หลักเกณฑ์ e-Auction ::
:: หลักเกณฑ์การจ้างงานก่อสร้าง ::
:: การพิจารณาเอกสารประกวดราคา::
:: ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการก่อสร้าง ::

:: หน้าหลักระบบงาน ชย.ทร. ::
:: ประว้ตินักเรียน ชย.ทร. ::
:: ระบบกำลังพล ชย.ทร. ::
:: ตารางปฏิบัติงาน ชย.ทร. ::
:: ระบบซ่อมทำสายโรงงาน ::
:: ระบบบริหารสัญญา ::
:: ระบบติดตามงานตามแผน ::
:: ระบบบริการงานพิธี ::
:: ครุภัณฑ์สาย ชย.ทร. 17 หมวด ::
:: ครุภัณฑ์สาย ชย.ทร. ::
:: ค้นหาแบบ ชย.ทร. ::

:: การจัดการความรู้ ชย.ทร. ::
:: การบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ::
:: คู่มือปฏิบัติงาน ชย.ทร. ::
:: คู่มือควบคุมงานก่อสร้าง ::
:: เรื่องน่ารู้ ชย.ทร. ::
:: ห้องสมุด ชย.ทร. ::
:: เว็บลิ้งค์ ::
:: กระดานสนทนา ::
:: ดาวน์โหลด ::
:: แบบทดสอบ ชย.ทร. ::
 
:: การให้บริการ ชย.ทร. ::
:: ศูนย์บริการงานช่าง ชย.ทร. ::
:: สโมสรกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: การให้บริการงานช่างโยธา ::

:: เว็บไซต์ภายใน ชย.ทร. ::
:: งานก่อสร้างหอประชุม ทร. ::
:: งานก่อสร้างอาคาร 115 ปี พร. ::
:: เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ::
 
 
 


เป็นเลิศในการบริหารจัดการ และการให้บริการงานช่างโยธา
ค่านิยม ถูกต้อง ทันเวลา มุ่งมั่นพัฒนา ซื่อตรง โปร่งใส ใส่ใจบริการ

 

 
 
 
  :: กิจกรรมผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ ::
 
กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยแผนกรถเครื่องทุ่นแรง กองงานโยธา ชย.ทร. ได้สนับสนุนรถบรรทุกปั้นจั่น สำหรับยกและบรรทุกเรือ จำนวน 4 ลำ ของฐานทัพเรือกรุงเทพ เพื่อใช้ในโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "พัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลอง 6 และคลอง 8" ณ วัดดอนใหญ่ อ.ลำลูกกา และ อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อ 19-20 ต.ค.61
 
รายการแจกจ่ายแบตเตอรี่ใช้กับเครื่องทุนแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ของ ทร.ที่ขอรับการสนับสนุน ตามแผนก...
คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ ช...
ชย.ทร.ขอยกเลิกรายงานการซ่อมทำที่ยังไม่มีการดำเนินการให้ในปี งป.๖๑
จดหมายเหตุประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
เชิญปวงชนชาวไทยเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" วันที...
  :: ตารางกิจกรรมที่สำคัญ ::
พิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุวันที่ 26 กันยายน 61 เวลา 14 00 ถึง 19 00 ห้องเจ้าพ...
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการของกองงานโยธา...
ฟังบรรยายเรื่องการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ตามหลักประมวลจริยธรรม วันพุธที่ 5 กันยายน 6...
การแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์วันที่ 23 สิงหาคม 61 เวลา 07 00 ถึง 16 00
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงระบบงานของกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ 61 วันที่ 20-22 สิงหาค...
ตารางกิจกรรมที่สำคัญ กรมช่างโยธาทหารเรือ
  :: ประกาศแผน ประกวดราคา - สอบราคา ::
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
อนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
อนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
  :: ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ::
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ให้ กบร.กร. (e-biddin...
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ให้ สอ.รฝ. นสร.กร. กชธ.ฐท....
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารโภชนบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ...
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แ...
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ขนาด ๒ ตัน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์...
  :: ประกาศประกวดราคา - สอบราคา ::
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้ง กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน...
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ให้ สอ.รฝ. นสร.กร. กชธ.ฐท.สส. และ กรม ก...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ส้วม กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุนหน่วยบัญชา...
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถซ่อมบำรุงสาย ชย. พร้อมอุปกรณ์ ให้ ชย.ทร. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพลศึกษามาตรฐานขนาด ๒๒ x ๔๘ เมตร ที่ ฐานทัพเรือ...
  :: ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ::
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ให้ สอ.รฝ. นสร.กร. กชธ.ฐท.สส. และ กรม ก...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ส้วม กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุนหน่วยบัญชา...
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถซ่อมบำรุงสาย ชย. พร้อมอุปกรณ์ ให้ ชย.ทร. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการและอาคารพักเจ้าหน้าที่ศูนย์เกษตรกรรมทหา...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกราบพักทหาร กรมสารวัตรทหารเรือ โดยวิธี...
  :: หน้าหลักการจัดการความรู้ (ปรับปรุงใหม่) ::
คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่าK) มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561
ว546 ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยการโอน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือนธันวาคม 2561
เทคนิคการควบคุมงานโครงสร้างคันทางและผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
มยผ. 3101-51 มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่...
  :: หน้าหลักการจัดการความรู้ (ของเดิม) ::
  :: ประชาสัมพันธ์ การจัดการความรู้ ::
  :: กิจกรรม การจัดการความรู้ ::
กิจกรรม การจัดการความรู้ กรมช่างโยธาทหารเรือ
  :: องค์ความรู้ ::
  :: จดหมายเหตุช่างโยธา ::
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิจัยและพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   16113   ตั้งแต่ 18 เม.ย. 61