:: หน้าหลัก กรมช่างโยธาทหารเรือ ::
 
 

:: กองทัพเรือ ::
:: นโยบายกองทัพเรือ ::
:: วิสัยทัศน์กองทัพเรือ ::
:: หน่วยงานกองทัพเรือ ::
:: อีเมล์กองทัพเรือ ::
:: กระดานข่าวกองทัพเรือ ::
:: ร้องทุกข์เรื่องการทุจริต ::
:: E-BOOK RTNA Library ::

:: ประวัติกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: ภารกิจกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: หน่วยงานกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: ผู้บังคับบัญชา ชย.ทร. ::
:: อดึตผู้บังคับบัญชา ชย.ทร. ::
:: จดหมายเหตุช่างโยธา ::
:: แผนยุทธศาสตร์ ชย.ทร. ::
:: รายงานประจำปี ชย.ทร. ::
:: การให้บริการงานช่างโยธา ::
:: กฏระเบียบในการปฏิบัติงาน ::
:: ที่ตั้งกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: ช่องทางติดต่อ ชย.ทร. ::
 

:: จัดซื้อ จัดจ้าง กองทัพเรือ ::
:: ร่างขอบเขตของงาน ชย.ทร. ::
:: สอบราคา-ประกาดราคา ชย.ทร. ::
:: ผลการเปิดซอง ชย.ทร. ::
:: ผลจัดซื้อ-จ้าง ชย.ทร. ::
:: ผลจัดซื้อ-จ้าง ตามแบบ สขร.๑ ::
:: การคำนวณราคากลาง ::
:: ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ::
:: หลักเกณฑ์ e-Auction ::
:: หลักเกณฑ์การจ้างงานก่อสร้าง ::
:: การพิจารณาเอกสารประกวดราคา::
:: ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการก่อสร้าง ::

:: หน้าหลักระบบงาน ชย.ทร. ::
:: ประว้ตินักเรียน ชย.ทร. ::
:: ระบบกำลังพล ชย.ทร. ::
:: ตารางปฏิบัติงาน ชย.ทร. ::
:: ระบบซ่อมทำสายโรงงาน ::
:: ระบบบริหารสัญญา ::
:: ระบบติดตามงานตามแผน ::
:: ระบบบริการงานพิธี ::
:: ครุภัณฑ์สาย ชย.ทร. 17 หมวด ::
:: ครุภัณฑ์สาย ชย.ทร. ::
:: ค้นหาแบบ ชย.ทร. ::

:: การจัดการความรู้ ชย.ทร. ::
:: การบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ::
:: คู่มือปฏิบัติงาน ชย.ทร. ::
:: คู่มือควบคุมงานก่อสร้าง ::
:: เรื่องน่ารู้ ชย.ทร. ::
:: ห้องสมุด ชย.ทร. ::
:: เว็บลิ้งค์ ::
:: กระดานสนทนา ::
:: ดาวน์โหลด ::
:: แบบทดสอบ ชย.ทร. ::
 
:: การให้บริการ ชย.ทร. ::
:: ศูนย์บริการงานช่าง ชย.ทร. ::
:: สโมสรกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: การให้บริการงานช่างโยธา ::
:: ใบรายงานซ่อมทำสายโยธา ::

:: เว็บไซต์ภายใน ชย.ทร. ::
:: งานก่อสร้างหอประชุม ทร. ::
:: งานก่อสร้างอาคาร 115 ปี พร. ::
:: เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ::
 
 
:: โครงสร้างของหน่วย ::
:: ข้อมูลผู้บริหาร ::
:: อำนาจหน้าที่ ::
:: แผนยุทธศาสตร์ ::
:: ข้อมูลการติดต่อ ::
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ::
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
:: Question & Answer ::
:: Social Network ::
:: คู่มือการปฏิบัติงาน ::
:: E-Service ::
:: แผนประกวดราคา-สอบราคา ::
:: ร่างเอกสารประกวดราคา ::
:: ประกวดราคา - สอบราคา ::
:: ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ::
  :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ::
:: รับฟังความคิดเห็น ::

:: การมีส่วนร่วม NPD SERVICE APP ::

:: เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ::
 

 

 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ของกรมช่างโยธาทหารเรือ
“เป็นเลิศในการบริหารจัดการ และการให้บริการงานช่างโยธา ในปี พ.ศ. 2567”
 
ค่านิยมของกรมช่างโยธาทหารเรือ
“ถูกต้อง ทันเวลา มุ่งมั่นพัฒนา ซื่อตรง โปร่งใส ใส่ใจบริการ”
 
คำขวัญในการปฏิบัติงานของกรมช่างโยธาทหารเรือ
“Duty Above All ภารกิจหน้าที่....เหนือสิ่งอื่นใด”
 
จริยธรรมองค์การของกรมช่างโยธาทหารเรือ
“จงรักภักดี สามัคคี มีวินัย โปร่งใส ใช้เหตุผล ยุติธรรม ซื่อสัตย์ ประหยัด รับผิดชอบ ตอบสนองสังคม”
 
 
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ
         
 
 
 
 
 
:: ประชาสัมพันธ์หน่วยเหนือ ::
แจ้งเหตุด่วน ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพเรือ
สามารถติดต่อสายด่วน ศบภ.ทร. เบอร์โทรศัพท์ 1696 หรือเบอร์โทรศัพท์ ศบภ.หน่วยต่างๆ
ศบภ.ฐท.กท.- 02 411 3665 พื้นที่รับผิดชอบ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
ศบภ.ทรภ.1 - 038 438 008 พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดชลบุรี และระยอง
ศบภ.ทรภ.2 - 074 325 804 พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสงขลา
ศบภ.ทรภ.3 - 076 391 598 พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล
ศบภ.ฉก.นย.ภต. - 073 565 053 พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดนราธิวาส
ศบภ.นรข. - 042 511 894 พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี
ศบภ.กปช.จต. - 039 312 117 พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดจันทบุรีและตราด
สมัครสมาชิกข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยเหนือ
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยเหนือ ทั้งหมดได้จากที่นี่
  :: กิจกรรมผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ ::
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 พลเรือตรี ภานุมาศ ธนะพานิช เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ และคณะ พร้อมด้วยกำลังพล กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม พลเรือเอก พีระ วรรณโกมล ข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อดีต เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ) ณ ศาลา 1 ฌาปนสถานทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 ชย.ทร.จัดกำลังพล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ชย.ทร.จัดกำลังพล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
 
แจ้งให้หน่วยตา่งๆ เบิกยางรถเครื่องทุ่นแรง...
แจ้งให้หน่วยต่างๆ เบิกแบตเตอรี่
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗...
ประกาศกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ พนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๗...
ให้นายทหารประทวนเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า ยย. (สาข...
  :: ตารางกิจกรรมที่สำคัญ ::
ตารางกิจกรรมที่สำคัญ กรมช่างโยธาทหารเรือ
  :: ประกาศแผน ประกวดราคา - สอบราคา ::
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน...
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ เรื่อง...
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ งาน...
ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศ ให้กับอาคารเรือนรับรองที่ประทับ...
ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศ ให้กับอาคารเรือนรับรองที่ประทับ...
  :: ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ::
ปรัปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๓๒๕ ครอบคร...
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๓๒๕ ครอบครัว พื้น...
ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๓๒๕ ครอบค...
ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๓๒๕ ครอบค...
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๗๙ ครอบครัว พื้นท...
  :: ประกาศประกวดราคา - สอบราคา ::
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างที่พักชั่วคราว สำหรับพลขับรถผู้บังคับบัญชา บริเวณอาคาร กองบ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดูแลภูมิทัศน์ภายในอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำรถเกลี่ยดิน ตราอักษร KOMATSU ทะเบียนสมอ ๔๔๐๗๙ ของหน่วยบัญชา...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำรถขุดตีนตะขาบ ตราอักษร KOMATSU ทะเบียนสมอ ๔๐๐๓๓ ของหน่วยบัญ...
  :: ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ::
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือ เชื่อมต่อท่าหมายเลข ๔-๕ ท่าเรือจุกเสม็ดกับท่าเ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัย พร้อมระบบสาธารณูปโภคของ หน่วยบัญชาก...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างดูแลภูมิทัศน์ภายนอกอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุท...
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาดูแลและบริการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำอาคารส่วนบัญชากา...
  :: หน้าหลักการจัดการความรู้ (ปรับปรุงใหม่) ::
คู่มือการติดตั้ง ประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม...
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ...
คู่มือการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว ...
งานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ที่จำเป็นต้องมีการควบคุมงานเพื่อให้ได้คุณภาพ ต้องจัดจ้างเป็นงานจ้างก่อสร...
ทะเบียนอาคาร
ผู้รับจ้างจะได้ค่าขนส่งเพิ่ม 2.52 เท่า ของค่าขนส่งบนทางราบ...
มยผ.1918-62 มาตรฐานการถมดินและการบดอัด (Standard of Fill and Compaction)...
  :: หน้าหลักการจัดการความรู้ (ของเดิม) ::
  :: ประชาสัมพันธ์ การจัดการความรู้ ::
  :: กิจกรรม การจัดการความรู้ ::
กิจกรรม การจัดการความรู้ กรมช่างโยธาทหารเรือ
  :: องค์ความรู้ ::
เกณฑ์การให้คะแนนรายงานแนวปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย รายละเอียดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี และการนำเสนอผลง...
เกณฑ์การตรวจประเมินผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ ทร. (2562)...
การรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ ชย.ทร.ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒...
หัวข้อของกระบวนการการจัดการความรู้และนวัตกรรม (2562)...
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน...
  :: จดหมายเหตุช่างโยธา ::
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิจัยและพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   169139   ตั้งแต่ 18 เม.ย. 61