รายละเอียด ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
 
 
 
:: 00219 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ งาน
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ งาน คือ งานจ้างออกแบบ บก.ศรชล. ชั้น ๒ และชั้น ๔ โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และงานจ้างเอกชนออกแบบนิทรรศการ ตามโครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall เพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ (แห่งใหม่) ในวงเงิน ๙๓๕,๕๕๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
 
 
 
 
 

ประกาศแผ...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.ไสว บุญแท่น :: วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 1544
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   078555 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61