รายละเอียด ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
 
 
 
:: 00233 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลาง ซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรงสนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี
งบประมาณ : 1,500,000.00
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างจ้าง : 31 พ.ค. 67
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ ประกาศราคากลาง ซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรงสนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี
 
 
 
 
 

ประกาศรา...

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: วันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 1012
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   090427 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61